Sonntag, 7. Oktober 2012

Mezzotinto                                                   
Autobahnen, Mezzotinto auf Bütten